Chiến lược thu mua nguyên liệu sắn cho Nhà máy
Mục đích của chiến lược thu mua nguyên liệu sắn:
1.    Đảm bảo đủ nguyên liệu cho Nhà máy hoạt động ổn định 11 tháng sản xuất trong năm
2.    Kiểm soát được chất lượng nguyên liệu
3.    Ổn định giá trên cơ sở giảm thiểu các hoạt động đầu cơ hoặc ép giá
4.    Hỗ trợ người trồng sắn tăng đầu tư vào khâu giống, phân bón và chăm sóc.
Công ty NLSH Phương Đông (OBF) không có kế hoạch mua/thuê đất để trồng sắn cung cấp cho Nhà máy. Để có đủ nguồn nguyên liệu, OBF sẽ hỗ trợ nông dân cũng như các doanh nghiệp địa phương để sản xuất và cung cấp sắn cho Nhà máy.

Chính sách thu mua sắn:

1.    Xây dựng mối quan hệ làm ăn lâu dài, cùng có lợi với các nhà cung cấp sắn và nông hộ trồng sắn
2.    Đầu tư giới thiệu giống mới có năng suất cao và kỹ thuật canh tác, tăng năng suất cây trồng do đó tăng sản lượng mà không tăng diện tích canh tác
3.    Thu mua theo giá thị trường trên cơ sở cạnh tranh
4.    Hỗ trợ nông hộ trồng sắn, áp dụng chính sách đảm bảo giá sàn cho các hộ nghèo và đồng bào dân tộc

Phân khúc thị trường thu mua:
Thị trường thu mua nguyên liệu cho Nhà máy được chia ra làm 3 khu vực là Tây Nguyên, Bình Phước và Căm-pu-chia. Việc phân chia như vậy dựa trên các yếu tố điều kiện địa lý, điều kiện vận tải và tính chất thị trường.

Khu vực Tây Nguyên bao gồm các tỉnh Đăc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum. Đắc Nông, do kề cận với huyện Bù Đăng, là địa bàn quan trọng nhất. Đây là khu vực có lượng sắn lát thương phẩm dồi dào nhất Việt Nam. Đường QL 14 kết nối các tỉnh Tây Nguyên với nhà máy.

Khu vực Bình Phước được chia làm 2 địa bàn chính là i) Diện tích đất bán ngập quanh hồ Thác Mơ thuộc 8 xã trong 2 huyện Bù Đăng và Phước Long (Đức Liễu, Minh Hưng, Bom Bo, Đức Hạnh, Đắc Ơ, Bù Gia Mập, Sơn Giang và Phước Tín); và phần còn lại của tỉnh Bình Phước, chủ yếu là Bù Đốp và Đồng Phú). Khu vực vành đai quanh hồ Thác Mơ có vai trò quan trọng đối với nhà máy. Đây là địa bàn khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc, giao thông đường bộ kém phát triển nhưng bù lại có hệ thống đường thủy theo lòng hồ đến nhà máy.

Khu vực Căm-pu-chia bao gồm các huyện thuộc các tỉnh Karache Moundoul Kiri và Congpong Cham có chung đường biên giới với Bình Phước và Đăc Nông. Hai cửa khẩu chính là Hoa Lư thuộc huyện Lộc Ninh và Hoàng Diệu thuộc huyện Bù Đốp.

Bảng 2: Số lượng thu mua theo các Phân khúc thị trường

Nguồn 2011 2012 2013 2014 2015
1)Tây Nguyên (%) 50% 40% 30% 20% 20%
2)Bình Phước (%) 20% 30% 40% 50% 60%
Vùng Thác Mơ 10% 15% 20% 25% 35%
Phần còn lại 10% 15% 20% 25% 25%
3)Căm-pu-chia 30% 30% 30% 30% 20%
100% 100% 100% 100% 100%


Kế hoạch thu mua
Do tính thời vụ, thu mua sắn khô sẽ tập trung vào từ tháng 12 đến hết tháng 3, và được trữ tại kho để dùng cho cả năm. Trong khi đó, sắn tươi được thu mua từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau. Bảng dưới đây cung cấp số lượng thu mua theo từng tháng.

Bảng 3 : Số lượng thu mua theo từng tháng
Đơn vị tính: tấn/tháng

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10 11 12
Sắn khô 55.503 55.503 22.201 22.201
Sắn tươi 27.752 27.752 27.752 27.752 27.752 27.752 27.752 27.752


Công tác vận tải và kho vận
Việc đảm bảo, phân bổ khối lượng vận tải và lưu kho được tính toán dựa trên các yếu tố thời vụ, địa bàn thu mua, giá cả vận tải và lưu kho. Bên cạnh hệ thống kho tại Nhà máy, OBF sẽ xây dựng hệ thống kho lưu trữ sắn tại các địa bàn thu mua quan trọng để hỗ trợ thu mua và điều hòa khối lượng vận tải.

Bảng 4 : Khối lượng vận chuyển theo từng tháng
Đơn vị tính (lưu kho): tấn/tháng

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Trữ sắn khô 11.101 55.503 99.906 111.007 99.906 77.705 77.705
55.503
33.302
22.201 11.101


Xây dựng hệ thống thu mua sắn nguyên liệu cho Nhà máy
Hệ thống thu mua được chia theo từng phân khúc thị trường, bao gồm:    

1.    Các nhà cung cấp chiến lược
2.    Các đại lý cấp tỉnh và xã
3.    Các nông trại lớn
4.    Các nông hộ

Các Nhà cung cấp
chiến lược, sau đây gọi là các Nhà cung cấp, sẽ thu mua sắn trên một khu vực thị trường nhất định. Mỗi khu vực thị trường, OBF sẽ hợp tác và bổ nhiệm từ 2 đến 3 Nhà cung cấp. Nhà cung cấp sẽ thành lập và đầu tư hệ thống của mình bao gồm các Đại lý và các Nông trại lớn. Nhà cung cấp là các doanh nghiệp có vốn, có kho hàng, phương tiện vận chuyển và có mối quan hệ trên thương trường. Nhà cung cấp ký hợp đồng cung cấp sắn cho OBF trên cơ sở dài hạn (1-3 năm). Các Nhà cung cấp đóng vai trò xương sống của chính sách thu mua của OBF. OBF sẽ cùng làm việc với Nhà cung cấp để xây dựng hệ thống thu mua xuống tận đến nông hộ.

Đại lý
thu mua sắn trực tiếp từ nông hộ rồi cung cấp cho Nhà cung cấp. Các đại lý thường nằm trực tiếp tại thôn, xã có mối quan hệ trực tiếp với nông hộ. Đại lý là cầu nối quan trọng để chuyển tải các chính sách của Nhà máy đến các nông hộ. Tuy nhiên, OBF không có quan hệ hợp đồng với Đại lý.

Nông trại lớn là các nhà sản xuất sắn. Họ có thể là các nông dân có nhiều đất, hoặc có khả năng tổ chức sản xuất lớn hoặc là các hình thức kinh tế tập thể như Hợp tác xã. Quy mô của Nông trại lớn là trên 100 ha. OBF không có quan hệ hợp đồng với Nông trại lớn mà thông qua hợp đồng với Nhà cung cấp. Sau này, khi Nông trại đạt qui mô lớn hơn, OBF sẽ thiết lập quan hệ hợp đồng với họ.

Nông hộ trồng sắn là đích của hệ thống thu mua vươn tới. Mục tiêu của hệ thống là kết gắn lợi ích của người trồng sắn với lợi ích của Nhà máy. Yêu cầu của hệ thống là không được tạo ra các lớp trung gian ngăn cách giữa nông hộ và Nhà máy, không được tạo ra các điều kiện cho các hành vi đầu cơ hoặc ép giá.

Tiêu chí lựa chọn các Nhà cung cấp bao gồm năng lực và cam kết hợp tác. Năng lực của Nhà cung cấp được thể hiện trên các yếu tố như kinh nghiệm, hệ thống thu mua sẵn có, phương tiện (kho, xe tải v.v…). Cam kết hợp tác được thể hiện trên các khía cạnh như đầu tư vào phát triển hệ thống thu mua nhắm đến nông hộ, trên 60% doanh số là từ OBF, xây dựng phương án kinh doanh lành mạnh và có lãi v.v…

Bảng dưới đây tóm tắt các dịch vụ OBF sẽ hổ trợ để phát triển hệ thống.

Bảng 5 : Tổng hợp các hỗ trợ của OBF

Nông hộ Nông trại lớn Đại lý Nhà cung cấp Chính quyền
Tư vấn kinh doanh X X X X
Hỗ trợ vay vốn X X X
Kỹ thuật canh tác X X
Mô hình canh tác X
Thông tin X X X X X


Tư vấn kinh doanh: OBF sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các đối tác là nông hộ trồng sắn, các trang trại lớn, đại lý và nhà cung cấp xây dựng và điều chỉnh phương án kinh doanh để tính toán được hiệu quả kinh tế, hiểu được các yếu tố tác động đến lỗ hoặc lãi. Triết lý kinh doanh của OBF là hỗ trợ cho các đối tác kinh doanh có lãi, và OBF chỉ thành công khi các đối tác có lãi.

Hỗ trợ vay vốn:
Mặc dù không trực tiếp cho vay, OBF sẽ làm việc với các ngân hàng thương mại trong và ngoài ngành dầu khí để cung cấp tín dụng cho các Nông trại lớn, các đại lý và các Nhà cung cấp. Việc này được thực hiện thông qua hợp đồng dài hạn giữa OBF và các nhà cung cấp. Hợp đồng này, cùng với phương án kinh doanh được thành lập với tư vấn của OBF, sẽ đảm bảo cho các nhà cung cấp được vay vốn ngân hàng.

Kỹ thuật canh tác: Giống mới và kỹ thuật canh tác sắn sẽ được cung cấp đến nông hộ. OBF sẽ hợp tác với Trung tâm giống thử nghiệm Hưng Lộc, Đồng Nai, thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật miền Nam và Sở NN và PTNT Bình Phước để cung cấp.

Mô hình canh tác:
Đối với các trang trại lớn, OBF sẽ làm việc với các nhà khoa học và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nông nghiệp, để hỗ trợ xây dựng các mô hình canh tác thâm canh đạt hiệu quả kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa lớn.

Thông tin: OBF đảm bảo cung cấp thông tin ở mức tối đa cho các đối tác và chính quyền địa phương thông qua các hình thức phù hợp. Trang thông tin điện tử www.orientbiofuels.com.vn (bắt đầu hoạt động vào 1/10/2009) là một nguồn thông tin tin cậy và thường xuyên được cập nhật.

Kế hoạch tài chính cho công tác thu mua
Kế hoạch tài chính của OBF nhằm:

1.    Cung cấp vốn lưu động để Nhà máy thu mua sắn
2.    Cung cấp vốn để Nhà cung cấp đầu tư cho nông hộ và thu mua sắn
3.    Cung cấp vốn để Nhà cung cấp mua cố phiếu của OBF
4.    Cho nông hộ vay để đầu tư phân bón và các đầu vào khác cho sản xuất sắn

Vốn lưu động để Nhà máy thu mua sắn
sẽ được dàn xếp với các ngân hàng thương mại. PVFC và các định chế tài chính thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tham gia cung cấp vốn cho OBF.

Vốn để Nhà cung cấp đầu tư cho nông hộ
và thu mua sắn sẽ do các ngân hàng thương mại tại Bình Phước cung cấp. OBF sẽ ký các thỏa thuận với một số ngân hàng lựa chọn để cung cấp vốn cho các nhà cung cấp.

Vốn để Nhà cung cấp mua cổ phiếu tại OBF. OBF sẽ làm việc và thống nhất với  PVFC thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về khả năng cung cấp vốn cho các nhà cung cấp để mua cổ phiếu của OBF.

Vốn vay để Nông hộ đầu tư phân bón và các đầu vào khác cho sản xuất sắn. OBF có kế hoạch làm việc với Ngân hàng chính sách xã hội và các chương trình xã hội của tỉnh để cho nông hộ vay vốn đầu tư cho chăm bón sắn. Việc cho vay này sẽ được OBF hỗ trợ tương xứng bằng cách đảm bảo mua với giá sàn cho các hộ thuộc đối tượng này.

 

LOGO NHÀ ĐẦU TƯ
 

LOGO ĐỐI TÁC

 

nuskin my viet nuskin viet nam nuskin